Er COVID-19 og følgerne heraf force majeure?

 In Uncategorized

Store dele af verden har nu været lukket ned i to måneder. Og selvom der hele tiden har været fokus på, at holde virksomhederne kørerende og sikre transport af fødevarer og råvarer, så opleves der nu, at komponenter og råvarer bliver forsinket.

Kan man i sådanne situationer påberåbe sig force majeure?

Force majeure er en udefrakommende og uventet omstændighed, der medfører, at en part ikke kan opfylde sine forpligtelser til fx at levere komponenter. Hændelsen skal således være upåregnelig, udenfor parternes kontrol, ligesom hændelsen skal hindre opfyldelsen af aftalen. Omstændighederne har typisk været specificeret som naturkatastrofer, krig, stormflod, udførelsesforbud mv.

Kan en leverandør påberåbe sig force majeure, vil han typisk være ansvarsfri, dvs. fri for erstatningsansvar, bod mv. ved forsinkelsen.

Virksomhedens mest kritiske aftaler bør således gennemgås. Hvordan står din virksomheden, hvis jeres leverandør bliver forsinket med de komponenter som virksomheden skal bruge, med det resultat at din virksomhed så ikke kan levere rettidigt til sin kunde?

Sådan hændelseskæde kan resultere i store omsætningstab samt risiko for at blive mødt med betydelige erstatningskrav for manglende opfyldelse af aftaler med kunder.

Force majeure bestemmelsen i aftalen

Større aftaler vil ofte indeholde en særskilt force majeure klausul. Hvorvidt en Corona situation som den vi står i nu, vil betegnes som en force majeure hændelsen, afhænger af klausulens konkrete ordlyd. Oplister klausulen udtømmende de hændelser og begivenheder, der kan karakteriseres som force majeure uden at nævne epidemier, pandemier eller andre sundhedskriser, så vil en forsinkelse grundet corona situationen ikke kunne betegnes som force majeure.

Er der derimod i klausulen lavet en udtrykkelig oplistning, hvori epidemier og pandemier indgår som force majeure begivenheder, så vil dette selvfølgelig kunne påberåbes. Det er dog forsat en betingelse for at opnå ansvarsfrihed, at parten der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihed, kan bevise at det er umuligt for parten rent faktisk at opfylde aftalen, og at den manglende opfyldelse faktisk skyldes den givne force majeure begivenhed.

Hvis der ikke er en force majeure bestemmelse i aftalen

Indeholder aftalen ikke en force majeure bestemmelse, eller en force majeure bestemmelse som ikke-udtømmende oplister de begivenheder som kan karakteriseres som force majeure, vil det være op til en konkret vurdering, hvorvidt en pandemi som COVID-19 kan karakteriseres som force majeure.

Generelt har dansk retspraksis fortolket force majeure begrebet meget restriktiv, og vi har endnu ikke fået nogle afgørelser hvor retten har skulle vurderer om COVID-19 udbruddet er en force majeure begivenhed eller ej. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det er den part der ønsker at påberåbe sig force majeure, som har bevisbyrden for, at det er umuligt at opfylde aftalen, og at denne umulighed netop skyldes force majeure situationen. Det er således en betingelse at det er umuligt og ikke kun mere besværligt eller mere omkostningstungt at opfylde aftalen.

Indgåelse af aftaler i den nuværende situation

Da en af betingelserne for at kunne påberåbe sig force majeure er, at hændelsen skal være upåregnelig, vil virksomheder, med den udvikling vi har set i COVID-19, ikke længere kunne påberåbe sig force majeure for aftaler der indgås nu. Står man overfor indgåelse af aftaler, hvor der kan blive tvivl om leveringssikkerheden, bør man derfor specifikt tage stilling til, hvorvidt leveringshindringer grundet COVID-19 skal resultere i ansvarsfrihed helt eller delvist.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt os i dag

Send os en mail, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.